Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Käräjäoikeusuudistuksessa 1.1.2019 vanha Itä-Uudenmaan käräjäoikeus liitettiin osaksi uutta Itä-Uudenmaan käräjäoikeutta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen viitattaessa tarkoitetaan 31.12.2018 asti toiminutta vanhaa laamanni Anders Cederbergin johtamaa käräjäoikeutta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on esiintynyt lainvastaista toimintaa ennen ja jälkeen käräjäuudistuksen. Oikeuslaitos on tästä tietoinen.

Yleistä

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Edupoli / Careeria Oy on tuomittu lukuisia kertoja työsopimuslain rikkomisesta vuosina 2012-2020. Työnantajan vakiotodistajina ovat toimineet rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava. Lisäksi työnantaja on käyttänyt valikoituja työntekijöitä todistajinaan.Tällaisia ovat ainakin Ulla Posti, Jani Kurki-Suonio, Ella Lerkki ja Sakari Castren (os. Aro. Lisäksi Minna Perokorpi-Sulinin nimi esiintyy vuonna 2013 tapahtuneen laittoman irtisanomisen käräjäoikeuden antamassa tuomiossa. 31.1./31.3.2017 tapahtuneessa irtisanomisessa Careeria Oy tuomittiin 17.4.2020. Tässä työnantajan muut laittomaan irtisanomiseen liittyvät työnantajan todistajat kertoivat tietävänsä asiasta vain sen, mitä Riitta Malmberg oli heille kertonut. Käräjäoikeuden mukaan Malmbergin väitteet jäivät toteennäyttämättömiksi. Työntekijä oli todistanut Malmbergin väitteen perättömiksi jo 2017, minkä jälkeen silloin vielä Anders Cederbergin johtama käräjäoikeus käytännössä lopetti asian käsittelyn. Työnantajan todistajina toimivat Riitta Malmbergin, Kimmo Oravan ja Markku Kantosen lisäksi Ella Lerkki, Sakari Castren ja työsuojeluviranomaisen mielestä häirintään osallistunut Riitta Laukkanen. Kerta toisensa jälkeen epäluotettaviksi todistajiksi havaitut todistajat Kantonen, Orava ja Riitta Laukkanen tuleva todistamaan käräjäoikeuden viivyttelyssä edelleen olevassa työriidassa, jossa todistaa myös henkilön entinen tiimipäällikkö Jaana Ekfors. Osa työnantajan todistajista on työsuojeluviranomaisen mielestä osallistuneet mm. laissa mainittuun häirintään. Kaikissa vuosina 2012 - 2020 käsitellyissä tapauksissa työnantaja on tuomittu lain rikkomisista korvauksiin. Osalla työnantajan todistajista yhteys käsiteltyyn asiaan on ollut olematon

Anders Cederbergin ja Timo Heikkisen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden vuosia kestävät käsittelyajat ja lainvastainen toiminta

Vuosina 2012-2018 Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannina toimineen Anders Cederbergin aikana irtisanomisriitoja on käsitelty vuosia. Asia käy ilmi Oikeusrekisterikeskuksen toimittamista tiedoista, jotka liittyvät 1.1.2012 - 31.5.2018 Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa vireille nostettuihin riita-asioihin. ORK toimitti asioiden julkiset otsikkotiedot sen jälkeen, kun laamanni Anders Cederberg jätti lain vastaisesti ne toimittamatta. Cederberg myös väitti/epäili valheellisesti sähköpostiviestissään näiden yksiselitteisesti julkisten tietojen luovuttamisen rikkovan julkisuuslakia. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 1.1.2019 aloittanut uusi johtava laamanni Timo Heikkinen on toiminnasta tietoinen. Hän salli toiminnan jatkua.

Lainvastaista toimintaa on esiintynyt paitsi laamanni Anders Cederbergin toiminnassa myös Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden uuden johtavan laamannin Timo Heikkisen kohdalla hänen rikkottuaan kevättalvella 2019 julkisuuslakia vähintäänkin määräaikojen noudattamisen osalta. Useat Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden virkamiehet ovat osallistuneet paitsi harhaanjohtavien jopa valheellisten väittämien esittämiseen sähköpostiviesteissään ja vähintäänkin huolimattomuuteen työssään, mistä on aiheutunut kymmenien tuhansien eurojen taloudelliset menetykset. Virkamiehen toiminnallaan aiheuttama vahinko on lain mukaan rangaistava teko.

I-U koulutuskuntayhtymä / Edupoli / Careeria Oy käräjä- ja hovioikeudessa

Edupolin toiminnot siirrettiin oppilaitos Careeria Oy:öön. Oppilaitosten suurin omistaja, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, on haastettu ainakin neljästi vuosina 2012 - 2018 vastaamaan henkilökuntaan kohdistamastaan lainvastaisesta toiminnasta. Koulutuskuntayhtymän lakkautettua itsensä 31.8.2019 Careeria Oy on tullut sen tilalle kesken oleviin riitoihin. Annetut tuomiot on tilattavissa käräjäoikeudesta - asian L14/468 ja mahdollisesti asian L17/2795 osalta myös hovioikeudesta. Helsingin hovioikeus toimittaa tuomiot sähköisesti maksutta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus perii maksun viiveellä sähköisesti toimittamistaan tuomioista. Tuomiot voi tilata myös Itä-Uusimaa Tietoväylä -palvelusta.

Careeria Oy:n saamat tuomiot ja vireille nostetut asiat:

  1. Laiton irtisanominen 2013. Käsiteltiin käräjäoikeudessa 2014-2016, josta työnantajan tuomitseva päätös L 14/468. Vahvistettu vuonna 2016 Helsingin hovioikeuden päätöksellä S 16/2745. Tuomio lainvoimainen.
  2. Takaisinottovelvollisuuden rikkominen 2012 YT-neuvottelun tuloksena tapahtuneen irtisanomisen jälkeen. Käsiteltiin käräjäoikeudessa 2014-2015, josta työnantajan tuomitseva päätös L 14/3559. Tuomio on lainvoimainen.
  3. Laiton irtisanominen 2017. Käsiteltiin käräjäoikeudessa 12.5.2017 - 17.4.2020, josta työnantajan tuomitseva päätös L 17/2795. Käräjäoikeus viivytti asian käsittelyä tuomarinkoulutuslautakuntaan hävinneen käräjätuomari Jaakko Turusen, Etelä-Suomen syyttäjävirastosta ilmaantuneen käräjätuomarin / syyttäjä Camilla Oksasen, korkeimmasta oikeudesta ilmaantuneen esittelijä Jenny Öbergin ja apulaamanni Anders Cederbergin toimesta kolme vuotta. Tuomio ei ole lainvoimainen työntekijän ilmoitettu tyytymättömyyttä tuomioon.
  4. Perusteetonta osa-aikaistamista ja työturvallisuusvelvoitteiden rikkomista vuosina 2016-2017 käsitellään käräjäoikeudessa 22.3.2018 alkaen (L 18/1821). Lokakuussa 2019 järjestettäväksi luvattu valmisteluistunto peruttiin. Käräjäoikeus ei ole ilmoittanut milloin käsittelyä jatketaan. Jos koskaan.

.

1 / 2
IU käräjäoikeudessa käsitellyt irtisanomiset.
Irtisanomiset IU käräjäoikeudessa 2012-2018
2 / 2
Julkisia tietoja ei luovuteta.
Julkisia tietoja ei luovuteta